Dự toán chi phí

honda-jazz

Giá xe (bao gồm VAT): 544,000,000

Lệ phí trước bạ:

– Mức lệ phí: 10%

– Thành tiền: 54,400,000

Phí kiểm định: 230,000

Lệ phí đăng ký: 11,000,000

Phí sử dụng đường bộ (1 năm) 1,560,000

Bảo hiểm TNDS (1 năm) 480,700

TỔNG CỘNG (VNĐ) 611,670,700

honda-jazz

Giá xe (bao gồm VAT): 594,000,000

Lệ phí trước bạ:

– Mức lệ phí: 10%

– Thành tiền: 59,400,000

Phí kiểm định: 230,000

Lệ phí đăng ký: 11,000,000

Phí sử dụng đường bộ (1 năm) 1,560,000

Bảo hiểm TNDS (1 năm) 480,700

TỔNG CỘNG (VNĐ) 666,670,700

honda-jazz

Giá xe (bao gồm VAT): 624,000,000

Lệ phí trước bạ:

– Mức lệ phí: 10%

– Thành tiền: 62,400,000

Phí kiểm định: 230,000

Lệ phí đăng ký: 11,000,000

Phí sử dụng đường bộ (1 năm) 1,560,000

Bảo hiểm TNDS (1 năm) 480,700

TỔNG CỘNG (VNĐ)699,670,700

honda-city

Giá xe (bao gồm VAT): 559,000,000

Lệ phí trước bạ:

– Mức lệ phí: 10%

– Thành tiền: 55,900,000

Phí kiểm định: 230,000

Lệ phí đăng ký: 11,000,000

Phí sử dụng đường bộ (1 năm) 1,560,000

Bảo hiểm TNDS (1 năm) 480,700

TỔNG CỘNG (VNĐ) 628,170,700

honda-city

Giá xe (bao gồm VAT): 599,000,000

Lệ phí trước bạ:

– Mức lệ phí: 10%

– Thành tiền: 59,900,000

Phí kiểm định: 230,000

Lệ phí đăng ký: 11,000,000

Phí sử dụng đường bộ (1 năm) 1,560,000

Bảo hiểm TNDS (1 năm) 480,700

TỔNG CỘNG (VNĐ) 672,170,700

honda-civic

Giá xe (bao gồm VAT): 763,000,000

Lệ phí trước bạ:

– Mức lệ phí: 10%

– Thành tiền: 76,300,000

Phí kiểm định: 230,000

Lệ phí đăng ký: 11,000,000

Phí sử dụng đường bộ (1 năm) 1,560,000

Bảo hiểm TNDS (1 năm) 480,700

TỔNG CỘNG (VNĐ) 852,570,700

honda-civic

Giá xe (bao gồm VAT): 831,000,000

Lệ phí trước bạ:

– Mức lệ phí: 10%

– Thành tiền: 83,100,000

Phí kiểm định: 230,000

Lệ phí đăng ký: 11,000,000

Phí sử dụng đường bộ (1 năm) 1,560,000

Bảo hiểm TNDS (1 năm) 480,700

TỔNG CỘNG (VNĐ) 927,370,700

honda-civic

Giá xe (bao gồm VAT): 903,000,000

Lệ phí trước bạ:

– Mức lệ phí: 10%

– Thành tiền: 90,300,000

Phí kiểm định: 230,000

Lệ phí đăng ký: 11,000,000

Phí sử dụng đường bộ (1 năm) 1,560,000

Bảo hiểm TNDS (1 năm) 480,700

TỔNG CỘNG (VNĐ) 1,006,570,700

honda-crv

Giá xe (bao gồm VAT): 973,000,000

Lệ phí trước bạ:

– Mức lệ phí: 10%

– Thành tiền:97,300,000

Phí kiểm định: 230,000

Lệ phí đăng ký: 11,000,000

Phí sử dụng đường bộ (1 năm) 1,560,000

Bảo hiểm TNDS (1 năm) 480,700

TỔNG CỘNG (VNĐ) 1,083,570,700

honda-crv

Giá xe (bao gồm VAT): 1,013,000,000

Lệ phí trước bạ:

– Mức lệ phí: 10%

– Thành tiền: 101,300,000

Phí kiểm định: 230,000

Lệ phí đăng ký: 11,000,000

Phí sử dụng đường bộ (1 năm) 1,560,000

Bảo hiểm TNDS (1 năm) 480,700

TỔNG CỘNG (VNĐ) 1,127,570,700

honda-crv

Giá xe (bao gồm VAT): 1,083,000,000

Lệ phí trước bạ:

– Mức lệ phí: 10%

– Thành tiền: 108,300,000

Phí kiểm định: 230,000

Lệ phí đăng ký: 11,000,000

Phí sử dụng đường bộ (1 năm) 1,560,000

Bảo hiểm TNDS (1 năm) 480,700

TỔNG CỘNG (VNĐ) 1,204,570,700

honda-accord

Giá xe (bao gồm VAT): 1,203,000,000

Lệ phí trước bạ:

– Mức lệ phí: 10%

– Thành tiền: 120,300,000

Phí kiểm định: 230,000

Lệ phí đăng ký: 11,000,000

Phí sử dụng đường bộ (1 năm) 1,560,000

Bảo hiểm TNDS (1 năm) 480,700

TỔNG CỘNG (VNĐ) 1,336,570,700

honda-odyssey

Giá xe (bao gồm VAT): 1,990,000,000

Lệ phí trước bạ:

– Mức lệ phí: 10%

– Thành tiền: 199,000,000

Phí kiểm định: 230,000

Lệ phí đăng ký: 11,000,000

Phí sử dụng đường bộ (1 năm) 1,560,000

Bảo hiểm TNDS (1 năm) 873,400

TỔNG CỘNG (VNĐ) 2,202,663,400

honda-hrv

Giá xe (bao gồm VAT): 871,000,000

Lệ phí trước bạ:

– Mức lệ phí: 10%

– Thành tiền: 87,100,000

Phí kiểm định: 230,000

Lệ phí đăng ký: 11,000,000

Phí sử dụng đường bộ (1 năm) 1,560,000

Bảo hiểm TNDS (1 năm) 480,700

TỔNG CỘNG (VNĐ) 971,370,700

honda-hrv

Giá xe (bao gồm VAT): 786,000,000

Lệ phí trước bạ:

– Mức lệ phí: 10%

– Thành tiền: 78,600,000

Phí kiểm định: 230,000

Lệ phí đăng ký: 11,000,000

Phí sử dụng đường bộ (1 năm) 1,560,000

Bảo hiểm TNDS (1 năm) 480,700

TỔNG CỘNG (VNĐ) 877,870,700

honda-hrv

Giá xe (bao gồm VAT): 866,000,000

Lệ phí trước bạ:

– Mức lệ phí: 10%

– Thành tiền: 86,600,000

Phí kiểm định: 230,000

Lệ phí đăng ký: 11,000,000

Phí sử dụng đường bộ (1 năm) 1,560,000

Bảo hiểm TNDS (1 năm) 480,700

TỔNG CỘNG (VNĐ) 965,870,700

Back to top