Đốt que diêm tự chế khổng lồ này xem thế nào?

Một thanh niên Anh đã tự chế một que diêm khổng lồ hãy xem thành quả của anh ấy khi đốt nó.