Đây là cách con gái Nhật Bản nhổ lông mũi

Người ta thường cắt tỉa lông mũi bằng kéo, nhưng con gái Nhật thì có cách độc đáo của riêng họ.